top of page

על האמפתיה של המטפל, ומדוע אמפתיה אינה יכולה להיות טוטלית

מאת: טייטל איבון, פורסם 12.08.2018, אתר פסיכולוגיה עברית

גישות טיפול שונות מלמדות על חשיבותה של האמפתיה, כמו גם על הקשר וההבדל שבינה לבין הזדהות. במאמר הנוכחי נבחנת המשאלה לאמפתיה טוטלית והשפעותיה השליליות, ומוצגת ההבחנה בינה לבין אמפתיה אופטימלית. רעיונותיו של וילפורד ביון משמשים על מנת להמשיג את הניסיון לוויתור על התשוקה לאמפתיה טוטלית ואת הקשר בין אינטואיציה טיפולית ליכולתו של המטפל לספק למטופל אמפתיה אופטימלית.

כשלים אמפתיים מצד המנחה כלפי המשתתפים בקבוצה

מאת: טייטל איבון, פורסם 08.04.2018, אתר פסיכולוגיה עברית

תיאוריות שונות מגדירות את האמפתיה בצורות מגוונות, אך בספרות המקצועית לא נמצאה הגדרה לכשל אמפתי וחסרים מחקרים שבוחנים מרכיב זה בטיפול ואת השפעותיו. כשל אמפתי הינו מצב שכיח בטיפולים פרטניים, לא כל שכן בקבוצה טיפולית. המחקר הנוכחי מבקש לייסד הגדרה תיאורטית אחידה למונח כשל אמפתי. כמו כן, המחקר יבחן בפועל את השפעתם של כשלים אמפתיים בטיפול קבוצתי על שביעות הרצון מהטיפול הקבוצתי והצלחתו.

כשלים אמפתיים בהנחיה קבוצתית והשלכותיהם על תוצאות טיפול: פיתוח שאלון

מאת: טייטל איבון, פורסם 13.01.2021, אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

במאמר זה מוצג שאלון לאיתור כשלים אמפתיים מצד המנחה כלפי המשתתפים בקבוצה. השאלון נבנה על בסיס ממצאי מחקר קודם, שבו מצאנו ארבע קטגוריות להגדרת כשל אמפתי. כל קטגוריה כללה תשובות של המשתתפים לגבי מהות הכשל. ריכזנו את כל התשובות, ומתוכן בנינו שאלון כשלים אמפתיים. השאלון הראשון כלל 37 פריטים. שלאחר ניתוח סטטיסטי צומצמו ל- 22 פריטים, שמרכיבים את השאלון הסופי. לשאלון הסופי צורפו שאלון אמפתיה ושאלון שביעות רצון שלא נכללו בשאלון הארוך. מטרתו של המחקר הייתה לבחון את הפריטים אשר נוסחו עבור שאלון הכשלים האמפתיים, ולתקף אותו בעזרת שאלון TCS.

המשולש האדיפאלי: היעדר האב והשלכותיו הנפשיות על התפתחות הילד – היבט מקצועי, תיאורטי וקליני

מאת: טייטל איבון, פורסם 14.09.2014, אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

אב משמש “אובייקט מעבר” ו”מרחב פוטנציאלי” בדיאדה אם- ילד/ה ולכן היעדרו משמעותי להתפתחותו של הילד ולבריאותו הנפשית בכל שלב משלבי ההתפתחות.
במאמר אתייחס לנושא מהיבטיו השונים, האישי, המגדרי, התיאורטי והקליני. במאמר זה אני מדברת על חשיבותו, נחיצותו וחיוניותו של השלישי בתוך הדיאדה אם –ילד כמייצב המשולש , ההשפעה על ההתפתחות הנפשית של הילד בכל אחד משלבי הגדילה מלידה ועד לבגרות, ועל ההשפעה הבין דורית של שחזור דפוסים בעייתיים. פעמים רבות חל בנו עם כניסתנו לתפקיד הורי/ זוגי שינוי קיצוני שאינו מובן מאליו. אנחנו הופכים להיות באופן אוטומטי כמו הורינו: התנהגויות, דפוסים, משולשים, גם אם החלטנו שאנחנו לא ננהג כמוהם. מודעות לתהליך זה, תאפשר תיקון דפוסים בעייתיים ואת עצירת החזרתיות הפתולוגית בשרשרת הבין דורית. על כן, המחויבות שלנו היא לא רק כלפי ילדינו אלא גם כלפי בריאותם הנפשית של הדורות הבאים.

החלום כ”אובייקט מעבר” וכמחבר בין חלקי העצמי במצבי ניתוק בקבוצה דיסוציאטיבית

מאת: טייטל איבון, פורסם 03.03.2013, אתר פסיכולוגיה עברית

תחילה, מובא במאמר זה רקע על השימוש בחלומות בטיפול, על ההפרעה הדיסוציאטיבית ועל טיפול קבוצתי בהפרעה דיסוציאטיבית. בהמשך, מתאר המאמר כיצד ניתן לעבוד עם חלומות במסגרת קבוצה דיסוציאטיבית, כשהחלום משמש כ”אובייקט מעבר” לחיבור בין חלקי עצמי מנותקים במטופלים הדיסוציאטיביים .

על הגבול

מאת: טייטל איבון, פורסם 11.01.2012, אתר פסיכולוגיה עברית

הגבולות מגדירים אותנו: גבולות הגוף, גבולות המציאות, גבולות הקיום והיקום, גבולות פסיכולוגיים, מנטאליים, רגשיים, התנהגותיים, וגבולות ביחסים בין אדם לחברה בה הוא חי. הגבול הוא שמכתיב את הקצה הממשי והפסיכולוגי ומתוך כך את המרחב בתוכו אנו מתקיימים. בדבריי אלו אני מזמינה לנסות ולהתבונן בטיפול הנפשי דרך עדשת הגבולות.

"הפרעות יחסים והתפתחות קבוצה בסרט “דוגוויל

מאת: טייטל איבון, פורסם 22.12.2011, אתר פסיכולוגיה עברית

המאמר מציע ניתוח של הסרט “דוגוויל” על פי מודל הפרעות היחסים של פרידמן, השואב מהגישה האינטר-סובייקטיבית. הקטגוריות המבוססות על מודל הפרעות היחסים יוצגו כמקבילות לשלבי התפתחות קבוצתיים כפי שהם מוגדרים במודלים אחרים. דגש מיוחד יושם על תופעת השעיר לעזאזל בקבוצה ועל תפקיד המנחה בטיפול בתופעה.

-EMDR & IMAGO

שילוב השיטות בהדרכת מטפלים ומדריכים

מאת: טייטל איבון, פורסם 15.02.2012, אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

במאמר זה אעסוק במודל של שילוב EMDR ושיטת האימגו בהדרכה על הדרכה ובהדרכה על טיפול, ואתמקד במודרך, באישיותו ובתהליך האישי שהוא עובר, בהדרכה או בטיפול. מטרת ההדרכה על פי המודל היא להעמיק את ההבנה ואת המודעות לתהליך האישי שעובר המודרך בתהליך ההדרכה ולהביא לגדילתו ולצמיחתו כמדריך וכמטפל.

הזוגיות כיישות עצמאית ומוחצנת - מקרה והצגת רעיון לעבודה זוגית באמצעות EMDR

מאת: טייטל איבון, פורסם 16.01.2011, אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

המאמר מציג ניסיון לבצע טיפול זוגי באמצעות מודל לעיבוד מידע והקהיה שיטתית באמצעות תנועות עיניים (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR). הדגש בעבודה מסוג זה הוא על הזוגיות כעל ישות מובחנת, עצמאית ומוחצנת. המושג “הזוגיות כשלם” שאול מתחום הטיפול הקבוצתי שביון (BION) הוא מייצגו העיקרי, ובמונחים המשפחתיים משמש המושג “הזוגיות כמערכת".

bottom of page